Foreningens vedtekter

Vedtekter for foreningen ”Kulturhuset Hovtun”

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: Kulturhuset Hovtun og ble stiftet 11.05.2016

§ 2 Formål

Foreningens formål er å være en kulturbærer på ulike arenaer som for eksempel visuell kunst

musikk, håndverk, kunnskapsformidling og andre varierte aktiviteter, med et bredt

nedslagsfelt. Hensikten er å aktivisere og bringe sammen mennesker med ulike

forutsetninger, kulturell bakgrunn, og aktiviteter som retter seg mot barn og unge, voksne og

eldre. Foreningen vil jobbe for et fargerikt felleskap hvor inkludering, mangfold og samskaping

er viktige og bærende elementer.

Hovedmålet er å etablere samt drive ulike kulturaktiviteter og undervisning, og skape et sted

for menneskemøter på Kulturhuset Hovtun på Klokkarstua.

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset

ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer

Foreningen er åpen for alle som ser berettigelsen av foreningens formål.

Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent er betalt.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tre av styrets plasser samt andre tillitsverv i

foreningen.

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre

rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det

ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte og styremedlemmer skal ikke motta honorar for sine verv.

§ 8 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i mai måned , er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved

kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret

senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene

senest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media

til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har

mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Møteleder velges av årsmøtet.

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest

1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de

fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning

av saksliste.

Medlemmer som motarbeider eller skader foreningens formål eller omdømme kan

ekskluderes. Eksklusjon skal foregå på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig

flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan

føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må

stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved

vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke

foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og

stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte

stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer.

Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn

halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis

ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som

har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige

kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det

ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Behandle årsmelding

2. Behandle regnskap i revidert stand

3. Behandle innkomne forslag

4. Fastsette kontingent

5. Vedta budsjett

6. Velge:

a) Leder og nestleder

b) Styremedlem(mer) og varamedlem(mer)

c) Revisor

d) Utnevne valgkomite

§ 11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de

stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i

innkallingen.

§ 12 Styret

1. Alle som er medlem i foreningen kan stille til valg til 3 av styrets 5 poster. De to øvrige

styremedlemmer oppnevnes av henholdsvis Kulturhuset Hovtun as og Oslofjorden

Videregående Steinerskole as. Styret konstituerer seg selv på første styremøte.

Styreleder og styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret skal:

2. Iverksette årsmøtets bestemmelser.

3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide

instruks for disse.

4. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til

enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

5. Representere foreningen utad.

6. Arbeide for et åpent og godt forhold til Kulturhuset Hovtun as som eiere av bygget,

Oslofjorden Videregående Steinerskole as som medleietagere og lokalsamfunnet på

Klokkarstua.

7. Være forhandlingspartner med Kulturhuset Hovtun as vedr leieforhold og bruk av

huset

Styret skal holde møte når lederen innkaller eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret kan fatte vedtak når minst tre av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med

flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

Styret meddeler prokura.

Styret innkaller til medlemsmøter minst to ganger i året.

§ 13 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å

ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 14 Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt

med minst 2/3 flertall innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning

skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal

forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som

avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle Kulturhuset Hovtun A/S.

Om dette ikke er mulig, skal midlene tilfalle et formål som fremmer kulturlivet på Klokkarstua.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette

treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne

forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme

over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.